2 هزار ورزشکار سیستان و بلوچستان تحت پوشش مهر عظام

باشگاه مهرعظام حمایت های خود را در زمینه آموزش و پیشرفت ورزشکاران سیستان و بلوچستان ادامه خواهد داد و در سال 1402 دو هزار ورزشکار استان را تحت پوشش قرار خواهد داد.

ادامه مطلب