نحوه آشنایی دانیال شه بخش و یوسف تیموری

یوسف تیموری : بهترین زمان بود که به زاهدان آمدم