ضربه ۶۰

نتیجه تاریخ بازی
الجزایر زاهدان - آریانا 1401/01/21
الجزایر - لوازم خانگی کردی 1401/01/21
توحید - دهخدا 1401/01/21
اف 14 - منتخب جام جم 1401/01/20
شهید ستار - اتحاد کوثر 1401/01/20
دندانپزشکی رهام - اوشیدا 1401/01/20
تک استار - رئال 1401/01/20
آریا کشاورز - شهدای فاطمیه 1401/01/20